OpenCL

OpenCL FPGA

CUDA

Fei Zheng's blog

Choosing a Normalization Method

Choosing a Normalization Method

Subscribe to RSS - Fei Zheng's blog